Reklamační řád

Zhotovitel

Reklamační řád společnosti Roman Pergler, se sídlem  V Podskalí 232, 250 73 Přezletice, IČ: 16155548.

Za účelem informování zákazníků o podmínkách a způsobu reklamace vydává tento REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád je součástí obchodních podmínek a upravuje postup, práva a povinnosti zhotovitele a zákazníka, při uplatňování a vyřizování reklamací kvality a správnosti poskytovaných služeb. Zhotovitel je oprávněn reklamační řád upravovat a měnit. Změnu reklamačního řádu zveřejňuje zhotovitel na svých internetových stránkách, nejpozději v den účinnosti změny.

Předmět reklamace

Předmětem reklamace může být podezření zákazníka na nedostatky v plnění smluvních ustanovení týkajících se nabízených produktů a služeb, nesplnění dohodnutých podmínek.

Způsob podání reklamace

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, nejpozději však do 6 měsíců od data obdržení zboží. Zákazník může reklamaci nebo stížnost podat jedním z následujících způsobů:

  • Telefonicky na čísle: +420 603 743 751
  • Elektronickou poštou na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Písemně na adresu společnosti Roman Pergler, V Podskalí 232, 250 73 Přezletice

Způsob vyřízení reklamace

Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dní a nejpozději v poslední den lhůty zaslat zákazníkovi své stanovisko k podané reklamaci, pokud není v obchodních podmínkách uvedeno jinak. Ve výjimečných případech, kdy není možné reklamaci vyřídit ve stanovené lhůtě, oznámí zhotovitel zákazníkovi důvod, proč nebylo možné reklamaci vyřídit ve stanovené lhůtě. Současně uvede náhradní lhůtu na vyřízení reklamace, pokud je to možné. Na reklamaci odpoví zhotovitel písemnou nebo jinak dokumentovatelnou formou.

Základní náležitosti podání reklamace

Reklamace zákazníka musí obsahovat jeho identifikační údaje.

  • Jméno a příjmení (v případě firmy její název a IČ).
  • Číslo faktury, daňového dokladu, či dokladu o platbě.
  • Telefonní číslo, emailovou adresu či poštovní adresu.

Reklamační protokol je ke stažení zde. Jestliže nebudou předloženy nebo poskytnuty údaje podle výše zmíněného bodu, vyzve zhotovitel zákazníka k jejich doplnění. Do doby poskytnutí kompletních údajů společnosti neplyne lhůta k vyřízení reklamace.

Náklady spojené s řešením reklamace

Náklady na vyřešení reklamace nese zhotovitel. Vyhrazuje si však právo účtovat náklady spojené s vyřízením reklamace zákazníkovi v případě zjevně neoprávněné reklamace.

Postup při námitce zákazníka vůči vyřízení reklamace - odvolání

Pokud není zákazník spokojen s výsledkem reklamačního řízení, má možnost proti tomu bez zbytečných odkladů zaslat písemné odvolání:

  • Elektronickou poštou na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Písemně na adresu společnosti, Roman Pergler, V Podskalí 232, 250 73 Přezletic

Jestliže zhotovitel námitku vůči vyřízení reklamace nevyřídí ve lhůtě 60 dní, zavazuje se zákazníka informovat o stavu věci. Po ukončení šetření zašle zhotovitel zákazníkovi odpověď, ve které oznámí způsob vyřízení námitky.

Platnost reklamačního řádu

Tento reklamační řád je účinný ke dni 1.1.2023

Kontaktní formulář

Poptávkový formulář